1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tuomasyhteisö ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjaltaja ekumenian hengessä rakentaa kristillistä jumalanpalvelusyhteisöä, joka rohkaisee avaraan, itseä ja toista armahtavaan uskoon. Yhdistys yhdistää eri tavoin ajattelevia ja korostaa uudistumista, yhteisyyttä, ekumeniaa, elämänmakuisuutta ja vastuullista elämäntapaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jumalanpalveluksia ja henkistä ja hengellistä kasvua edistävää toimintaa.

Yhdistys toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun seurakuntien ja yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Yhdistys toteuttaa lähetys- ja diakoniatyötä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa myyntitoimintaa.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja kannatusjäseniksi heidän lisäkseen oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksi tai useampi henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen toiminnan hyväksi. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta,yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä
– jos jäsen ei noudata näitä sääntöjä,
– jos jäsen on jättänyt täyttämättä sääntöjen määräämät velvollisuutensa tai
– jos jäsen on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen
toimintaa

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus kuultuaan jäsentä erottamisperusteesta ennen päätöksentekoa. Hallituksen on annettava jäsenelle tilaisuus hallituksen määräämässä ajassa antaa selvitys
asiassa. Erotetulla jäsenellä, joka ei tyydy hallituksen päätökseen, on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Asiaa koskeva kirjallinen vaatimus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja annettava hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun erotettu jäsen sai tiedon hallituksen päätöksestä. Jos erotettu jäsen laiminlyö tämän, katsotaan erottamisen tulleen voimaan määräajan päättyessä. Jos yhdistyksen kokous jättää asian
hallituksen päätöksen varaan, katsotaan erottamisen tulleen voimaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksunsa siltä kalenterivuodelta, jonka kuluessa erottaminen tulee voimaan.

4. LIITTYMIS- JA VUOSIMAKSU

Jäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Se alkaa vaalin toimittaneen syyskokouksen jälkeisen kalenterivuoden alusta. Ketään ei voida valita hallituksen jäseneksi yhdenjaksoisesti pitemmäksi ajaksi kuin neljäksi vuodeksi.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä  puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuorot arvotaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää itselleen sihteerin. Hallitus valitsee yhdistykselle tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa avukseen eri toimielimiä ja johtoryhmiä sekä valita näihin jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan  yksinkertaisella  äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. TUOMASKOLLEKTIIVI

Syyskokous voi hallituksen esityksestä valita yhdistykselle tuomaskollektiivin ja vahvistaa tälle johtosäännön.

Tuomaskollektiivi toimii yhteistyöverkostona ja toimeenpanijana Tuomasyhteisön toimintaanja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi oikeuttaa yhdistykselle valitsemansa toimihenkilön yksin tai yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai kaksi tällaista toimihenkilöä yhdessä kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla tai lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai lähetettävä sähköpostitse aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä, paitsi kunniajäsenillä, yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa;
3. sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

12. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
 6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle sekä
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimittamaan syyskokouksen jälkeisen kalenterivuoden tilintarkastus sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja toimittamaan saman vuoden toiminnantarkastus.
 10. Käsitellään muut kokoukskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään  yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Nykyiset säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.12.2022.