Tuomasyhteisö ry:n arvopohja

Tuomasyhteisö on kristillinen jumalanpalvelusyhteisö, joka rohkaisee avaraan, itseä ja toista armahtavaan uskoon. Tuomasyhteisö yhdistää eri tavoin ajattelevia ja korostaa arvoinaan uudistumista, yhteisyyttä, ekumeniaa, elämänmakuisuutta ja vastuullista elämäntapaa. 

Tuomasyhteisö toivottaa tervetulleeksi kaikki riippumatta katsomuksesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai sen ilmaisusta, sosioekonomisesta asemasta, siviilisäädystä, iästä, toimintakyvyistä tai elämäntilanteesta. 

Taustalla vaikuttava lainsäädäntö:

  • Tasa-arvolaki (609/1986) 
  • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 
  • Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) 

Taustalla vaikuttavat teologiset julkaisut:

  • Gift of being – Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirja 2016
  • Aktiivisesti osallinen – YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen kirkon toimintaohjelma 2019–2024

 Tasa-arvoon liittyvät toimenpiteet

o   Seurataan aktiivisesti tasa-arvotilannetta.

o   Kiinnitetään huomiota henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri elämäntilanteissa.

o  Lisätään suositus monimuotoisuuden huomioimisesta nimitysvaliokunnan ohjeistukseen. 

o   Henkilöstölle ja vapaaehtoisille järjestetään koulutusta mahdollisten häirintätapausten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus 

Tuomasmessu on yhdenvertaisuutta vahvistava yhteisö, joka kehittää toimintojaan yhdenvertaisiksi, saavutettaviksi ja esteettömiksi. Tuomasmessun vapaaehtoistehtävät ovat avoimia kaikille taustasta riippumatta ja selkeän perehdyttämisen/koulutuksen kautta niistä pyritään tekemään mahdollisimman monelle saavutettavia. 

Saavutettavuus jaetaan fyysiseen ja henkiseen/hengelliseen osa-alueeseen.

  • Fyysinen saavutetttavuus

Tuomasyhteisö ry toimii Mikael Agricolan kirkolla Helsingissä. Kiinteistön järjestelyt ovat Helsingin seurakuntayhtymän vastuulla. Kirkkosaliin pääsee esteettömästi Sepänkadun puolelta sekä hissillä kryptan kautta. Kirkkosalissa alttarialueelle on kolme porrasta, joiden erottuminen toisistaan on heikko. Kirkkosalissa ja kryptassa on käytössä induktiosilmukka. Tuomasyhteisön toimistoon ei ole esteetöntä kulkua. 

Invalidi-wc on kryptassa, lisäksi sakastin vieressä olevat WC:t on merkitty sukupuolineutraalein symbolein. Toiminnasta on tehty riskienarviointi ja siihen liittyvä toimintaohje väkivalta- ja uhkatilanteita varten. 

  • Henkinen ja hengellinen saavutettavuus

Henkisen yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen kuuluvat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Hengelliseen turvallisuuteen puolestaan pakottomuus ja kunnioitus. Tuomasyhteisössä toimitaan sensitiivisellä otteella ja vältetään kaikkea sellaista puhetta, joista voi kuulla hylkäämistä, tuomiota ja torjutuksi tulemista. Turvallinen hengellinen tilaisuus on inklusiivinen, sisäänsä sulkeva. Tuomasmessuun osallistuu ihmisiä, joiden hengellisessä historiassa on kokemuksia hengellisestä väkivallasta, ja joiden henkinen kestokyky on rajallinen. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokema syrjintä on satuttanut monia Tuomasmessuun tulijoita. Tämä otetaan toiminnassa erityisellä tavalla huomioon.

Häirintäyhdyshenkilöt 

Häirintäyhdyshenkilöinä mahdollisten häirintätilanteiden käsittelemistä varten toimivat toiminnanjohtajan lisäksi hallituksen jäsenet Jan Ahonen ja Heidi Zitting. Tarvittaessa voidaan olla yhteydessä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin häirintäyhdyshenkilöihin. Suurempia tapahtumia varten nimetään häirintäyhdyshenkilöt erikseen.

Kati Pirttimaa: kati.pirttimaa@tuomasmessu.fi

Jan Ahonen: jan.ahonen@evl.fi

Heidi Zitting: heidi.zitting@diak.fi