Tuomasyhteiso-vuosikertomus-2011

Tuomasyhteiso-vuosikertomus-2012

Tuomasyhteisö -Vuosikertomus 2013

Tuomasyhteisö –Vuosikertomus 2014

Tuomasyhteisö –Vuosikertomus 2015

 Tuomasyhteisö –Vuosikertomus 2016

Tuomasyhteisö-Vuosikertomus 2017